Krajowy Instytut Mediów

KIM opublikował wyniki Badania Założycielskiego za rok 2022

„Projekt będzie kontynuowany i stanie się trwałym źródłem danych o zjawiskach na rynku mediowym, w oparciu o które będzie można podejmować strategiczne decyzje biznesowe”

Realizując Badanie Założycielskie, KIM pełni rolę „mediowego GUSu”, dostarczając wyniki badania w zgodzie z najwyższymi standardami metodologicznymi i postulatami sformułowanymi przez branżę mediową w „Złotym Standardzie Pomiaru Mediów”. Przyjęta w badaniu metodologia, wspólna dla wielu mediów jest unikatowa na polskim rynku i została wypracowana przez zespół ekspertów KIM przy udziale specjalistów z GUS.

Przedstawione wyniki Badania Założycielskiego za okres od stycznia do grudnia 2022 r., obejmują dane dla populacji gospodarstw domowych i po raz pierwszy w Polsce osób w wieku 4+ opisując konsumpcję usług medialnych przez dzieci.

Badanie realizowane w trybie ciągłym, na w pełni losowej adresowej próbie gospodarstw domowych i osób je zamieszkujących objęło w roku 2022 próbę 20 143 gospodarstw domowych, w których przeprowadzono łącznie 45 085 wywiadów z osobami w wieku 4+.

Z racji rozmiaru i charakteru próby, badanie jest w pełni reprezentatywne i pozwala z dużą dokładnością wnioskować o całej populacji gospodarstw i mieszkańców Polski w wieku 4+.

Badanie Założycielskie Krajowego Instytutu Mediów jest pierwszym etapem wprowadzania w życie postulatów branży mediowej, przedstawionych w „Złotym standardzie pomiaru mediów”. To przedsięwzięcie skierowane do szerokiego grona interesariuszy rynkowych oraz realizujące zadania KRRiT, czyli m.in. dostarczania w pełni obiektywnych danych opisujących rynek mediowy w Polsce. Dlatego udział Państwa polskiego w tak poważnym przedsięwzięciu jest w pełni uzasadniony, gdyż trudno byłoby zrealizować porównywalne badanie, na tak dużej próbie, jakiemukolwiek podmiotowi komercyjnemu” – komentuje Maciej Świrski, p.o. Dyrektora Krajowego Instytutu Mediów.

Dane o gospodarstwach domowych dotyczą wyposażenia w infrastrukturę do odbioru usług medialnych. Badanie w tym zakresie opisuje szczegółowo parametry posiadanych odbiorników telewizyjnych i radiowych, rodzaj sprzętu komputerowego, urządzenia mobilne oraz wykorzystywane sposoby i technologie odbioru usług.

Część raportu poświęcona indywidualnej konsumpcji mediów, oprócz opisu posiadania niezbędnej infrastruktury, koncentruje się na opisie wzorów zachowań związanych z korzystaniem z usług medialnych oraz na opisie profili odbiorców.

Uzyskane dane pozwalają opisać wielkość i strukturę populacji internautów, telewidzów i radiosłuchaczy.

Obiektywny opis rynku użytkowników mediów, dokonany zarówno w kontekście usług jak i technologii oraz sprzętu do ich odbioru, stanowi niezbędną podstawę dla rozwijanych w KIM pozostałych projektów badawczych z obszaru mediów, a w szczególności badań panelowych, mierzących konsumpcję mediów. Taki opis ma charakter poznawczy i utylitarny. Badanie Założycielskie KIM, realizowane na dużej próbie, zgodnie najwyższymi standardami metodologicznymi, spełnia wymogi badań populacyjnych, z dużą precyzją szacujących wyniki z próby na populację.

Z badania wynika, iż 94,7% gospodarstw domowych w Polsce posiada odbiornik telewizyjny. Relatywnie rzadziej posiadanie telewizora deklarują gospodarstwa w dużych miastach, liczących powyżej 500 tys. mieszkańców (89,5%) a także gospodarstwa „młodsze”, w których wiek głowy gospodarstwa domowego wynosi 25-34 lata (88,8%).

Telewizor z funkcją Smart TV posiada 50,6% gospodarstw domowych w Polsce, a 35,8% wszystkich gospodarstw obecnie z niej korzysta, podłączając telewizor do internetu.
94,6% gospodarstw domowych w Polsce można zakwalifikować jako gospodarstwa „telewizyjne”, czyli posiadające telewizor podłączony do źródła sygnału telewizyjnego. Jednak rozwój technologii powoduje, iż obecnie już 98,6% gospodarstw domowych dysponuje co najmniej jedną z dwóch możliwości oglądania telewizji: na telewizorze lub na urządzeniach mobilnych podłączonych do internetu.

Radio na wyposażeniu posiada 81,2% gospodarstw domowych w Polsce – 37,5% gospodarstw posiada jeden odbiornik radiowy, a 43,7% – co najmniej dwa (wliczając wszystkie typy odbiorników, w tym radia samochodowe, pomijając aplikacje radiowe). Odbiornik radiowy częściej posiadają gospodarstwa domowe liczące 4 osoby lub więcej (92%), oraz te, w których wiek głowy gospodarstwa mieści się w przedziale 35-54 lata (87,2%).

Posiadanie sprzętu komputerowego deklaruje 70,1% gospodarstw domowych w Polsce. Najczęściej są to laptopy (62,7%), wyposażenie w tablety jest porównywalne z wyposażeniem w komputery stacjonarne (odpowiednio 17,1% i 17,2%). Wyposażenie w sprzęt komputerowy rośnie wraz z wielkością gospodarstwa domowego. W gospodarstwach 3-osobowych wskaźnik wyposażenia wynosi 87,1%, zaś w większych (4-osobowych i większych) – 93,1%. W gospodarstwach z dziećmi w wieku 7-15 lat poziom wyposażenia w taki rodzaj sprzętu sięga 95,6%.

„Sukces Badania Założycielskiego to ciężka praca świetnego zespołu specjalistów KIM, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie, pozyskane po stronie komercyjnej i GUS, które wykorzystali do stworzenia i realizacji tego jedynego w Polsce w swojej skali i rygorystycznej metodologii badania. Zespół ten będzie organizował serię spotkań ze stronami zainteresowanymi wynikami badań. Planowane są także kolejne publikacje służące upowszechnianiu wiedzy płynącej z Badania Założycielskiego. Projekt będzie kontynuowany w kolejnych latach, a Badanie Założycielskie stanie się trwałym źródłem danych o zjawiskach na rynku mediowym, w oparciu o które będzie można podejmować strategiczne decyzje biznesowe – powiedział Maciej Świrski, p.o. Dyrektor Krajowego Instytutu Mediów.

Krajowy Instytut Mediów został powołany w grudniu 2020 r. przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Podstawowym zadaniem Krajowego Instytutu Mediów jest prowadzenie Badania Założycielskiego.

Infografika przedstawiająca podsumowanie wyników Badania Założycielskiego za rok 2022

Ostatnio dodane

Badanie Założycielskie Raport 2023

Czytaj dalej

Opublikowaliśmy kolejne wyniki badania Audio Track

Czytaj dalej

Telewizje lokalne ogółem, posiadają 4,3 mln odbiorców

Czytaj dalej