Krajowy Instytut Mediów

KIM opublikował wyniki Badania Założycielskiego za rok 2022

„Projekt będzie kontynuowany i stanie się trwałym źródłem danych o zjawiskach na rynku mediowym, w oparciu o które będzie można podejmować strategiczne decyzje biznesowe”

Realizując Badanie Założycielskie, KIM pełni rolę „mediowego GUSu”, dostarczając wyniki badania w zgodzie z najwyższymi standardami metodologicznymi i postulatami sformułowanymi przez branżę mediową w „Złotym Standardzie Pomiaru Mediów”. Przyjęta w badaniu metodologia, wspólna dla wielu mediów jest unikatowa na polskim rynku i została wypracowana przez zespół ekspertów KIM przy udziale specjalistów z GUS.

Przedstawione wyniki Badania Założycielskiego za okres od stycznia do grudnia 2022 r., obejmują dane dla populacji gospodarstw domowych i po raz pierwszy w Polsce osób w wieku 4+ opisując konsumpcję usług medialnych przez dzieci.

Badanie realizowane w trybie ciągłym, na w pełni losowej adresowej próbie gospodarstw domowych i osób je zamieszkujących objęło w roku 2022 próbę 20 143 gospodarstw domowych, w których przeprowadzono łącznie 45 085 wywiadów z osobami w wieku 4+.

Z racji rozmiaru i charakteru próby, badanie jest w pełni reprezentatywne i pozwala z dużą dokładnością wnioskować o całej populacji gospodarstw i mieszkańców Polski w wieku 4+.

Badanie Założycielskie Krajowego Instytutu Mediów jest pierwszym etapem wprowadzania w życie postulatów branży mediowej, przedstawionych w „Złotym standardzie pomiaru mediów”. To przedsięwzięcie skierowane do szerokiego grona interesariuszy rynkowych oraz realizujące zadania KRRiT, czyli m.in. dostarczania w pełni obiektywnych danych opisujących rynek mediowy w Polsce. Dlatego udział Państwa polskiego w tak poważnym przedsięwzięciu jest w pełni uzasadniony, gdyż trudno byłoby zrealizować porównywalne badanie, na tak dużej próbie, jakiemukolwiek podmiotowi komercyjnemu” – komentuje Maciej Świrski, p.o. Dyrektora Krajowego Instytutu Mediów.

Dane o gospodarstwach domowych dotyczą wyposażenia w infrastrukturę do odbioru usług medialnych. Badanie w tym zakresie opisuje szczegółowo parametry posiadanych odbiorników telewizyjnych i radiowych, rodzaj sprzętu komputerowego, urządzenia mobilne oraz wykorzystywane sposoby i technologie odbioru usług.

Część raportu poświęcona indywidualnej konsumpcji mediów, oprócz opisu posiadania niezbędnej infrastruktury, koncentruje się na opisie wzorów zachowań związanych z korzystaniem z usług medialnych oraz na opisie profili odbiorców.

Uzyskane dane pozwalają opisać wielkość i strukturę populacji internautów, telewidzów i radiosłuchaczy.

Obiektywny opis rynku użytkowników mediów, dokonany zarówno w kontekście usług jak i technologii oraz sprzętu do ich odbioru, stanowi niezbędną podstawę dla rozwijanych w KIM pozostałych projektów badawczych z obszaru mediów, a w szczególności badań panelowych, mierzących konsumpcję mediów. Taki opis ma charakter poznawczy i utylitarny. Badanie Założycielskie KIM, realizowane na dużej próbie, zgodnie najwyższymi standardami metodologicznymi, spełnia wymogi badań populacyjnych, z dużą precyzją szacujących wyniki z próby na populację.

Z badania wynika, iż 94,7% gospodarstw domowych w Polsce posiada odbiornik telewizyjny. Relatywnie rzadziej posiadanie telewizora deklarują gospodarstwa w dużych miastach, liczących powyżej 500 tys. mieszkańców (89,5%) a także gospodarstwa „młodsze”, w których wiek głowy gospodarstwa domowego wynosi 25-34 lata (88,8%).

Telewizor z funkcją Smart TV posiada 50,6% gospodarstw domowych w Polsce, a 35,8% wszystkich gospodarstw obecnie z niej korzysta, podłączając telewizor do internetu.
94,6% gospodarstw domowych w Polsce można zakwalifikować jako gospodarstwa „telewizyjne”, czyli posiadające telewizor podłączony do źródła sygnału telewizyjnego. Jednak rozwój technologii powoduje, iż obecnie już 98,6% gospodarstw domowych dysponuje co najmniej jedną z dwóch możliwości oglądania telewizji: na telewizorze lub na urządzeniach mobilnych podłączonych do internetu.

Radio na wyposażeniu posiada 81,2% gospodarstw domowych w Polsce – 37,5% gospodarstw posiada jeden odbiornik radiowy, a 43,7% – co najmniej dwa (wliczając wszystkie typy odbiorników, w tym radia samochodowe, pomijając aplikacje radiowe). Odbiornik radiowy częściej posiadają gospodarstwa domowe liczące 4 osoby lub więcej (92%), oraz te, w których wiek głowy gospodarstwa mieści się w przedziale 35-54 lata (87,2%).

Posiadanie sprzętu komputerowego deklaruje 70,1% gospodarstw domowych w Polsce. Najczęściej są to laptopy (62,7%), wyposażenie w tablety jest porównywalne z wyposażeniem w komputery stacjonarne (odpowiednio 17,1% i 17,2%). Wyposażenie w sprzęt komputerowy rośnie wraz z wielkością gospodarstwa domowego. W gospodarstwach 3-osobowych wskaźnik wyposażenia wynosi 87,1%, zaś w większych (4-osobowych i większych) – 93,1%. W gospodarstwach z dziećmi w wieku 7-15 lat poziom wyposażenia w taki rodzaj sprzętu sięga 95,6%.

„Sukces Badania Założycielskiego to ciężka praca świetnego zespołu specjalistów KIM, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie, pozyskane po stronie komercyjnej i GUS, które wykorzystali do stworzenia i realizacji tego jedynego w Polsce w swojej skali i rygorystycznej metodologii badania. Zespół ten będzie organizował serię spotkań ze stronami zainteresowanymi wynikami badań. Planowane są także kolejne publikacje służące upowszechnianiu wiedzy płynącej z Badania Założycielskiego. Projekt będzie kontynuowany w kolejnych latach, a Badanie Założycielskie stanie się trwałym źródłem danych o zjawiskach na rynku mediowym, w oparciu o które będzie można podejmować strategiczne decyzje biznesowe – powiedział Maciej Świrski, p.o. Dyrektor Krajowego Instytutu Mediów.

Krajowy Instytut Mediów został powołany w grudniu 2020 r. przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Podstawowym zadaniem Krajowego Instytutu Mediów jest prowadzenie Badania Założycielskiego.

Infografika przedstawiająca podsumowanie wyników Badania Założycielskiego za rok 2022

Ostatnio dodane

Przedstawiamy kolejne wyniki badania słuchalności treści audio

Czytaj dalej

DVB-T2/HEVC. Stan przygotowań na nowy standard

Czytaj dalej

Prezentujemy kolejne wyniki badania Audio Track

Czytaj dalej