Krajowy Instytut Mediów

Klauzula Informacyjna do kontaktu

Administrator

Administratorem danych osobowych jest Krajowy Instytut Mediów z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-587), ul. Wiktorska 63 (dalej zwany „Administratorem”). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

Cel i podstawy przetwarzania

Dane osobowe na Stronie Internetowej przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO” oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (z póź. zmianami).
Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne.
Działania, które wykonujemy podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej są zgodne z Polityką Prywatności. Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą danych kontaktowych ujętych na stronie internetowej w postaci telefonu, poczty email itp., przekazujesz nam swoje dane osobowe np. imię, nazwisko, adres email itp. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie, łącznie w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest

Podanie w mailu danych osobowych oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu udzielenia odpowiedzi, w tym poinformowania o działaniach podejmowanych przez organ w związku z pytaniami. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona zgoda, która może zostać w każdym czasie cofnięta. Cel prowadzenia z Panem/Panią komunikacji za pomocą poczty elektronicznej w związku z zainicjowaniem takiej korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe są przechowywane przez zgodny z przyjętymi zasadami u Administratora.

W przypadku udzielania odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej zastosowanie mają przepisy art. 6, ust. 1 lit. c RODO oraz przepisy Ustawy o dostępie do informacji publicznej w celu rozpatrzenia wniosku.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Informacje o przysługujących prawach

W zakresie wynikającym z przepisów RODO przysługuje Państwu:

Odbiorcami danych mogą być podmioty do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa. Odpowiedzi będą przechowywane nie krócej niż okres wskazany w Ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.