Krajowy Instytut Mediów

Klauzula informacyjna dla uczestników badania telefonicznego

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przedstawiamy informacje dotyczące danych osobowych.

Administrator

Administratorem danych osobowych jest Krajowy Instytut Mediów z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-587), ul. Wiktorska 63 (dalej zwany „Administratorem”). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

Cel i podstawy przetwarzania

Celem jest uzyskanie informacji o zwyczajach z oglądaniem telewizji, słuchania radia lub korzystania z internetu. Numer telefonu jest generowany losowo z zakresu numeracji telefonicznej (https://numeracja.uke.gov.pl). Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie po uzyskaniu zgody na nagranie wywiadu oraz przekazanie numeru telefonu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

Informacje o przysługujących prawach

Dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności zgody. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem sytuacji, w których Administrator będzie zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie odrębnych przepisów prawa. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do otrzymania kopii lub przenoszenia danych – jeżeli jest to technicznie możliwe (art. 20 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (art. 22 RODO) a także dane nie będą podlegały profilowaniu. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wersja 02/2022 (01.06.2022)