Krajowy Instytut Mediów

Klauzula informacyjna dla uczestników badania telefonicznego

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych – Badanie Telefoniczne

W związku z prowadzonym badaniem, w którym zgodziłeś się wziąć udział, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Poniżej znajdziesz szczegółowy opis tego w jaki sposób będziemy je przetwarzać. Prosimy o to, żebyś szczegółowo się z nim zapoznał.

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Państwa w związku z udziałem w badaniu konsumpcji usług medialnych (dalej „Badanie”) jest Krajowy Instytut Mediów z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Wiktorska 63, 02-587), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000875978 (dalej „my/Instytut”).
Możesz skontaktować się z nami:

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem siedziby Instytutu z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

  1. przeprowadzenia i zarządzania procesem pomiarów konsumpcji radia, telewizji i Internetu oraz prowadzenia badań z zakresu konsumpcji usług medialnych oraz integracji danych dotyczących tego obszaru – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Krajowy Instytut Mediów, utworzony przez Przewodniczącego KRRiT 31 grudnia 2020 r., jest instytucją gospodarki budżetowej, działającą na podstawie art. 23 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 2 pkt 2) ustawy o finansach publicznych. Do zadań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji należy organizowanie badań treści i odbioru usług medialnych oraz platform udostępniania wideo oraz prowadzenie badań i dokonywanie oceny realizacji stanu edukacji medialnej, w tym oceny działań dostawców usług medialnych i dostawców platform udostępniania wideo w tym zakresie (art. 6 ust. 2 pkt 5 i 14 ustawy o radiofonii i telewizji),
  2. dla ponownego kontaktu w celu rekrutacji do kolejnych projektów organizowanych przez Instytut – Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Twojej dobrowolnej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Pamiętaj, że możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem;
  3. rejestracji rozmowy telefonicznej na podstawie Twojej dobrowolnie wyrażonej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  4. w przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych – podstawą prawną przetwarzania będzie art. 9 ust. 1 lit. j RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;
  5. W zakresie realizacji Twoich praw wynikających bezpośrednio z RODO, dane mogą być przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  6. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych celów w związku art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Do naszych prawnie uzasadnionych celów należy dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.
  7. W przypadku zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego kontaktowania się na numer telefoniczny wykorzystany do nawiązania kontaktu, Twój numer telefonu zostanie dodany do prowadzonej przez Instytut tzw. „Listy Robinsona”, gwarantującej zastrzeżenie Twojego numeru w naszych wewnętrznych systemach. Tylko takie działanie zagwarantuje Ci brak kontaktu z naszej strony – ze względu na sposób prowadzenia badania poprzez losowe generowanie numerów telefonów, bez zarejestrowania Twojego numeru telefonu będzie istniało prawdopodobieństwo jego ponownego wygenerowania. Podstawą prawną przetwarzania jest ochrona Twoich żywotnych interesów dotyczących istotności zachowania Twojego prawa do prywatności w związku z art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym zleciliśmy wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej. Odbiorcami są również firmy wykonawcze i firmy kontrolujące.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty lub organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych – tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Okres przechowywania danych

Jeśli nie wyraziłeś zgody na przetwarzanie Twoich danych w celu rekrutacji do kolejnych projektów Instytutu, będziemy przetwarzać Twoje dane do pół roku po zakończeniu badania, w którym brałeś udział.
Jeśli Twoje dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego celu, dane będą przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
Dane, które możemy przetwarzać na podstawie Twojej zgody przetwarzane będą przez nas do czasu jej odwołania.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla naszych prawnie uzasadnionych interesów, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
Aby zrealizować swoje prawa możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w punktach 1 i 2 powyżej.

Przysługuje Ci również prawo zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Wersja I/2024