Krajowy Instytut Mediów

Badanie Założycielskie Raport 2023

Badanie Założycielskie prowadzone przez Krajowy Instytut Mediów to pierwsze w Polsce jednoźródłowe badanie opisujące użytkowników telewizji, radia i internetu. Objęło w roku 2023 ogólnopolską losową próbę 15 015 gospodarstw domowych (największą w Polsce), w których zrealizowano łącznie 32 735 wywiadów z osobami w wieku 4 lata i więcej. Pomiar jest realizowany cyklicznie, na dużej próbie losowej, adresowej, zgodnie z wymogami precyzyjnych badań przesiewowych, w oparciu o spis gospodarstw domowych i osób.

Opis użytkowników mediów, dokonany zarówno w zakresie dostępnej infrastruktury, jak i wykorzystywanych usług, oprócz waloru poznawczego może stanowić podstawę dla innych projektów badawczych z obszaru mediów, szczególnie w wyznaczaniu grup reprezentatywnych i panelowych.

Wyniki za okres od stycznia do grudnia 2023, są publikowane w dwóch opracowaniach. Pierwsze poświęcone gospodarstwom domowym, a drugie dotyczą osób indywidualnych w wieku 4 lata i więcej, mieszkańców Polski, które jako jedyne opisuje korzystanie z usług medialnych także przez dzieci.

Dane o gospodarstwach domowych dotyczą infrastruktury wykorzystywanego do odbioru usług medialnych, opisując szczegółowo parametry posiadanych odbiorników telewizyjnych i radiowych, rodzaj sprzętu komputerowego, urządzenia mobilne, dekodery, łącza internetowe oraz wykorzystywane źródła sygnału tv.

Dane dotyczące indywidualnych osób, oprócz charakterystyk poświęconych infrastrukturze, koncentrują się na opisie wzorów korzystania z usług medialnych. Uzyskane dane pozwalają opisać wielkość i strukturę populacji internautów, telewidzów i radiosłuchaczy na podstawie zapamiętanych zachowań.
„Jednym z kluczowych wyróżników Badania Założycielskiego KIM jest jego jednoźródłowość. Jako jedyni opisujemy zjawiska charakterystyczne dla telewizji, radia i internetu przy wykorzystaniu jednej, wspólnej dla wszystkich mediów metodologii i próby, pozwalającej precyzyjnie opisać zjawiska związane z konsumpcją mediów w wielu przekrojach i ujęciach”. – komentuje Iwona Szewczak, ekspert ds. Badania Założycielskiego.

Gospodarstwa domowe:
Z danych o gospodarstwach domowych wynika, że najczęściej posiadanym urządzeniem jest telefon komórkowy, znajdujący się na wyposażeniu 97,3% gosp. domowych w Polsce. Nieco mniej, bo 93,4% gospodarstw domowych ma telewizor.

Rozwój technologii powoduje, iż obecnie 97,7% gospodarstw domowych w Polsce posiada możliwość odbioru telewizji linearnej, posiadając co najmniej jedną z dwóch opcji: odbiór na telewizorze lub przez internet na urządzeniach z ekranami, tworząc poszerzoną populację gospodarstw „telewizyjnych”.

W tym, 93,3% gospodarstw domowych można zakwalifikować jako gospodarstwa klasycznie „telewizyjne” wg definicji opartej o posiadanie podłączonego telewizora.

Telewizor z funkcją Smart TV posiada 51,9% gospodarstw domowych, a 38,3% wszystkich gospodarstw podłącza telewizor do Internetu, zyskując dostęp do usług nielinearnych.

Już 4,2% gospodarstw „telewizyjnych” ma na telewizorze dostęp do internetowych aplikacji z kanałami tv lub podłącza telewizor tylko do internetu.

Odbiornik radiowy jest na wyposażeniu 77% gospodarstw domowych, wliczając wszystkie typy odbiorników, w tym radia samochodowe posiadane przez 56,6% gospodarstw domowych.

Posiadanie sprzętu komputerowego deklaruje 67,9% gospodarstw domowych. Wskaźnik ten rośnie wraz
z wielkością gospodarstwa domowego i sięga 92,2% w gospodarstwach z dziećmi w wieku 7-15 lat.

Źródło: KIM

Użytkownicy indywidualni usług medialnych, w wieku 4 lata i więcej:

W przeliczeniu na populację osób w wieku 4 lata i więcej, 98,1% osób posiada możliwość odbioru telewizji linearnej (przez sygnał tv lub internet szerokopasmowy). W tym 94,2% osób ma dostęp do podłączonego telewizora.

Grupując źródła sygnału telewizyjnego w kategorie – w ujęciu rozłącznym – 34,1% osób posiadających telewizor, ma dostęp do indywidualnej anteny satelitarnej, 38,8% osób – do szeroko definiowanego „kabla”, a 27,2% posiada tylko eter.

Potencjał korzystania z telewizji hybrydowej (HBBTV) obejmuje 9,2% osób w wieku 4+ (posiadających telewizor z naziemną telewizją cyfrową, jednocześnie podłączony do internetu).

W obszarze rozwoju sygnału radiowego, radio w technologii DAB+ może odbierać 7,9% osób w wieku 4+. Odbiornik podłączony do internetu posiada 5,4% osób w wieku 4+.

Telefonu komórkowego używa 90,8% osób w wieku 4 lata i więcej. Odsetek ten jest znacząco wyższy w grupach wiekowych 16-29 lat (98%) oraz 30-49 lat (98,2%). Wśród dzieci w wieku 4-6 lat odsetek korzystających z „komórki” sięga 20,6%, a w grupie 7-15 lat wynosi już 75,8%.

Źródło: KIM

Wzory konsumpcji

Analizując deklarowane, zapamiętane zachowania – w perspektywie ostatnich 30 dni, oglądanie telewizji deklaruje 90% osób w wieku 4+. Relatywnie rzadziej kontakt z telewizją deklarują osoby z wykształceniem wyższym (83,5%), a także osoby w wieku 16 – 29 lat (82,4%) oraz mieszkańcy miast, szczególnie z miast pow. 500 tys. (85%). W tych grupach konsumpcja telewizji linearnej traci na rzecz usług na życzenie.

Niezależnie od regularności, korzystanie z treści wideo na życzenie (VOD) zadeklarowało 73,3% osób w wieku 4+, w tym najwięcej bo 71,4% korzystało z platformy YouTube, a 46,5% z serwisów streamingowych VOD (bezpłatnych lub płatnych).

Odsetek korzystających z innych niż radio treści audio wynosi 55,1% – w tym platformy streamingowe audio wykorzystuje 40,4%, a z podcastów (w różnych formułach) korzysta 29,7% ogółu osób w wieku 4+.

Radio dociera do 80,3% populacji w wieku 4+, i jest szczególnie popularne w grupie wiekowej 30-49 lat.

Źródło: KIM

Dostęp do internetu w domu, posiada 89,6% osób w wieku 4+, a aktywnych użytkowników jest 81,7% średnio w skali roku. W grupie wiekowej 16-49 lat wskaźnik korzystania z internetu sięga 98,9%, zaś wśród osób w wieku 65 lat i więcej – wynosi 43,3%.

Wśród korzystających z internetu, do najczęściej deklarowanych aktywności – w ujęciu ostatnich 30 dni – należy kontakt z szeroko rozumianymi treściami VOD (77,1%), korzystanie z komunikatorów internetowych (76,8%), wykorzystywanie mediów społecznościowych (76,3%) oraz portali informacyjnych (71,8%). Rzadziej wskazywanymi aktywnościami w perspektywie 30 dni jest korzystanie z prasy online (18,9%) i oglądanie telewizji przez internet (11,3%).

Analizując aktywności wśród internautów, najbardziej aktywną grupą wiekową jest starsza młodzież i młodzi dorośli (16-29 lat). Intensywnie korzystają z mediów społecznościowych, serwisów VOD, komunikatorów, portali i platform audio. Dzieci i młodzież mają kontakt przede wszystkim z treściami VOD i mediami społecznościowymi. Najmniej aktywne w internecie są osoby 65+, które najczęściej korzystają z portali internetowych i komunikatorów.

Źródło: KIM

Realizując Badanie Założycielskie, KIM pełni rolę „mediowego GUS”, dostarczając wysoce precyzyjne wyniki, w zgodzie z najwyższymi standardami metodologicznymi i postulatami sformułowanymi przez branżę mediową w „Złotym Standardzie Pomiaru Mediów”. Przyjęta w badaniu metodologia, wspólna dla wielu mediów jest unikatowa na polskim rynku i została wypracowana przez zespół ekspertów KIM przy udziale specjalistów z GUS.

„Sukces Badania Założycielskiego to ciężka praca świetnego zespołu specjalistów KIM, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie, pozyskane po stronie komercyjnej i GUS, które wykorzystali do stworzenia i realizacji tego jedynego w Polsce w swojej skali i rygorystycznej metodologii badania. Oprócz raportu podsumowującego rok 2023 planowane są także kolejne publikacje opracowane na podstawie zebranych danych, w tym w ujęciu pokoleń (Silver, Alfa), służące upowszechnianiu wiedzy płynącej z Badania Założycielskiego. Zespół badawczy organizuje i będzie organizował serię spotkań ze stronami zainteresowanymi wynikami badań. Jest ono bowiem wiarygodnym źródłem danych o zjawiskach na rynku mediowym, krytycznym przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Projekt będzie oczywiście kontynuowany
w kolejnych latach i rozwijany, kumulując wiedzę o zmianach na rynku
” – powiedziała Ewa Szejner, Dyrektor Krajowego Instytutu Mediów.

Ostatnio dodane

Badanie Założycielskie Raport 2023

Czytaj dalej

Opublikowaliśmy kolejne wyniki badania Audio Track

Czytaj dalej

Telewizje lokalne ogółem, posiadają 4,3 mln odbiorców

Czytaj dalej